ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

ในการขับขี่ในประเทศญี่ปุ่น จะต้องใช้ใบอนุญาตที่ใช้การได้ตามที่ระบุด้านล่างนี้
หากไม่มีใบอนุญาตที่สามารถใช้การในญี่ปุ่นได้ คุณจะถูกปฏิเสธการให้เช่าเมื่อไปถึง

ประเภทใบอนุญาต

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949)

ใบอนุญาต

สัญชาติ

ฮ่องกง, สิงคโปร์, ไทย, ออสเตรเลีย, เกาหลี (สาธารณะรัฐ), สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, มาเก๊า, มาเลเซีย, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, นิวซีแลนด์, สหพันธรัฐรัสเซีย, สเปน, สาธารณรัฐเช็ก, โปรตุเกส (รวมถึงหมู่เกาะมาเดราและหมู่เกาะอะโซร์ส), แอฟริกาใต้, นอร์เวย์, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยียม, อินเดีย, ไอร์แลนด์, บังกลาเทศ, ออสเตรีย, จาไมกา ฯลฯ

รายชื่อประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาเจนีวา 1949

หมายเหตุสำคัญ

* เฉพาะใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ออกตามสัญชาติที่เซ็นสัญญาและอยู่ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาปี 1949 เท่านั้นที่สามารถใช้ในการขับขี่ในญี่ปุ่นได้ ใบอนุญาตขับขี่ภายใต้อนุสัญญาหรือสัญญาอื่นๆ ไม่สามารถใช้การได้

* ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากวันที่ออก และคุณจะได้รับอนุญาตให้ขับขี่โดยใช้ใบขับขี่นั้นได้ 1 ปีหลังจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น

* ผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่พำนักระยะกลางถึงระยะยาว เป็นต้น): หากเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบ Re-enter ภายใน 3 เดือนหลังจากออกจากประเทศ จะไม่สามารถขับขี่ด้วยใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศได้แม้ว่าจะเป็นใบขับขี่ที่ออกใหม่ในระหว่างออกนอกประเทศญี่ปุ่นก็ตาม

License type

เอกสารคำแปลใบขับขี่เป็นภาษาญี่ปุ่น

License type

สัญชาติ

หมายเหตุสำคัญ

* คุณจะต้องมีเอกสารคำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ออกภายใต้อำนาจของหน่วยงานเฉพาะที่กำหนดโดยคำสั่งของรัฐบาล พร้อมกับต้นฉบับใบขับขี่ในประเทศ หน่วยงานเฉพาะที่กำหนดโดยคำสั่งของรัฐบาล มีดังต่อไปนี้

  1. หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต, สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลประเทศที่ออกสัญชาติ
  2. สมาคมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไต้หวัน หรือสมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือใบอนุญาตของไต้หวัน)
  3. สมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Federation หรือ JAF)

* คุณจะได้รับอนุญาตให้ขับขี่ด้วยเอกสารคำแปลที่ใช้การได้ของใบอนุญาตต่างชาติ สูงสุด 1 ปีนับจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น

* ผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่พำนักระยะกลางถึงระยะยาว เป็นต้น): หากเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบ Re-enter ภายใน 3 เดือนหลังจากออกจากประเทศ จะไม่สามารถขับขี่ด้วยใบขับขี่ในประเทศได้โดยจะไม่คำนึงถึงอายุการใช้งาน

License type

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949) ประเภท Single

ใบอนุญาต

สัญชาติ

อิสราเอล

* เมื่อรับรถเช่าที่สาขา กรุณายื่นทั้งใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (หรือเอกสารคำแปลภาษาญี่ปุ่นของใบอนุญาตสำหรับบางประเทศ) และใบอนุญาตขับขี่ในประเทศ

* ใบอนุญาตระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า) ไม่สามารถใช้ขับขี่ในญี่ปุ่นได้
* ในการขับรถ 10 ที่นั่งหรือมากกว่า จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่มีการประทับตราในช่อง D สำหรับประเทศที่สามารถใช้เอกสารคำแปลใบขับขี่เป็นภาษาญี่ปุ่นในการขับขี่ในญี่ปุ่นได้ จะต้องใช้เอกสารคำแปลของใบอนุญาตขับรถแวนขนาดฟูลไซส์
* หากสัญชาติไม่ตรงกับประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ อาจต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางและประวัติของการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ที่ออกใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หากประวัติการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ คุณอาจถูกปฏิเสธการให้เช่ารถ หากสัญชาติและใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไม่ตรงกับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ กรุณาติดต่อ ToCoo! ผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

วิธีตรวจสอบการใช้งานของใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

  1. ประเทศที่ลงนามในใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ จะต้องเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาเจนีวา 1949
  2. อนุสัญญาที่แสดงในใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศจะต้องเป็นอนุสัญญาเจนีวา ว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949 * หากใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมีวันที่อื่นที่ไม่ใช่ 19 กันยายน 1949 จะไม่สามารถใช้ใบอนุญาตนั้นขับขี่ในญี่ปุ่นได้
  3. 3ันที่ออกจะต้องอยู่ภายใน 1 ปี
  4. ตรวจสอบว่ามีตราประทับอนุญาตที่เหมาะสมกับกลุ่มยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง

วิธีตรวจสอบการใช้งานของใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน
เมนู