ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำคัญมาก!

ข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่ารถเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ขับ) และทางบริษัทรถเช่า
กรุณาตรวจสอบสัญญาการเช่ารถอย่างถี่ถ้วนเมื่อรับรถ ต่อไปนี้จะขอใช้คำว่า "ผู้ใช้ฯ" แทนคำว่า "ผู้ใช้บริการ" หมายถึงผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ToCoo! และ/หรือผู้ใช้บริการรถเช่า ToCoo!, "บริษัทฯ" แทนคำว่า "บริษัทเรา" หมายถึงบริษัทเราซึ่งเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ ToCoo

การเช่ารถ

ในการเช่ารถ กรุณาแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ใช้การได้ ณ สถานที่รับรถ

การชำระค่าเช่าตามอัตรา

ผู้ใช้ฯจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามอัตราค่าเช่า (ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ฯ) ณ สาขารับรถ หรือชำระล่วงหน้าเมื่อทำการจอง
ผู้ใช้ฯจะต้องชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าปรับใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง เช่น ค่าล่าช้า, ค่าน้ำมัน, ค่าคืนรถต่างสาขา ฯลฯ เมื่อคืนรถ
ทุกการจองของ ToCoo! จำเป็นต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ของรถเช่าที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ผู้ใช้ฯได้ลงทะเบียนไว้ หากไม่มีค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต นอกจากนี้ การซื้อบริการของ ToCoo! จำเป็นต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ค่าล่าช้า

หากต้องการยืดระยะเวลาการเช่ารถ กรุณาโทรแจ้งกับทางสาขาล่วงหน้าเพื่อให้ทางสาขาสามารถเตรียมการยืดระยะเวลาการใช้รถเช่าได้ กรุณาชำระเงินค่าล่าช้าเมื่อนำรถไปคืนที่สาขา
โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ฯเลื่อนวันคืนรถออกไปเองโดยไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทรถเช่า ผู้ใช้ฯจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ และกรุณาติดต่อเราในกรณีต้องการยืดระยะเวลาการใช้บริการของ ToCoo! เช่น Pocket WiFi, บัตร ETC ฯลฯ
หากผู้ใช้ฯเลื่อนวันคืนออกไปเองโดยไม่ได้แจ้งกับ ToCoo! ผู้ใช้ฯจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ

ค่าคืนรถต่างสาขา

การคืนรถต่างสาขา จำเป็นต้องดำเนินการล่วงหน้า (สามารถกำหนดได้เมื่อทำการจอง)
ค่าคืนรถต่างสาขาจะถูกเรียกเก็บตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละบริษัท

การยกเลิกในระหว่างการใช้รถเช่า

หากผู้ใช้ฯต้องการคืนรถเร็วกว่าวัน/เวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กรุณาติดต่อสาขาคืนรถล่วงหน้าเพื่อให้ทางสาขาสามารถเตรียมการการรับรถคืนจากผู้ใช้ฯได้
ระยะเวลาการเช่ารถที่เหลือ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการคืนเงินได้ เนื่องจากจะถูกหักลบเป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

อื่นๆ

กรณีเกิดอุบัติเหตุ จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 180 วันหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
โปรดทราบว่าประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ใช้ฯไม่มีหนังสือรายงานการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Report) ซึ่งออกโดยตำรวจท้องถิ่นนั้นๆ และในกรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองตามนโยบายของประกันภัย
ผู้ใช้ฯจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนยางที่แบน, แบตเตอรี่หมด อื่นๆ ฯลฯ
กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์แอดเดรสที่ทางเราสามารถใช้ติดต่อกับผู้ใช้ฯได้ในระหว่างที่ผู้ใช้ฯอยู่ในญี่ปุ่น
กรุณาตรงต่อเวลาในการรับรถ โปรดโทรติดต่อทางบริษัทรถเช่าทันทีที่ผู้ใช้ฯรู้สึกว่าอาจจะไปรับรถสาย
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับบางส่วนอาจถูกแสดงให้บุคคลภายนอกทราบเพื่อการแก้ไขปัญหา
เราจะส่งอีเมล, อีเมลข่าวสาร, โฆษณา, ฯลฯ จากทางเว็บไซต์ของเรา

การกระทำต้องห้าม

เมื่อใช้บริการของเรา ผู้ใช้ฯจะต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้หรือกระทำในลักษณะคล้ายกันกับสิ่งต่อไปนี้

 1. กระทำการใช้บริการหรือเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์อันเป็นทุจริต
 2. กระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์และสิทธิในสิทธิบัตร, สิทธิในภาพและสิทธิการเผยแพร่ของบริษัทฯ, บริษัทคู่ค้าของเรา, และบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. กระทำการที่เป็นการสร้างความเสียหายหรือทำลายสิทธิ, ชื่อเสียง, ความเชื่อถือของบริษัทฯ, บริษัทคู่ค้าของเรา, และบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว
 4. กระทำการซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การล่อลวงหรือหลอกลวง เป็นต้น
 5. กระทำการใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อการยั่วยุหรือหลอกลวงบุคคลอื่นๆ
 6. กระทำการลบหรือบิดเบือนข้อมูลของทางบริษัทฯ, บริษัทคู่ค้าของเรา, และบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. กระทำการโดยใช้อุปกรณ์อย่างผิดกฎหมายหรือละเมิดฝ่าฝืนการทำงานของสิ่งนั้นๆ ที่เป็นของบริษัทฯ, บริษัทคู่ค้าของเรา, แบะบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หลักศีลธรรม จริยธรรม และก่อความไม่สงบ
 9. กระทำการก่อกวนหรือก้าวก่ายการปฏิบัติงานของบริการหรือเว็บไซต์
 10. กระทำการใช้เว็บไซต์หรือใช้บริการด้วยจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือด้วยจุดประสงค์อื่นๆ ต่อผู้ที่ไม่ใช่ตนเอง
 11. กระทำการซึ่งให้ผลประโยชน์ หรือให้ความร่วมมือ แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Antisocial Forces) เช่น กลุ่มองค์กรอาชญากรรม เป็นต้น
 12. กระทำการจองและขับขี่รถเช่าโดยใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยผิดกฎหมาย

การขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Antisocial Forces)

ผู้ใช้ฯ ToCoo! และผู้ร่วมเดินทาง จะต้องแสดงตนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
ในกรณีมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนการแสดงตน เป็นต้น เราอาจทำการยกเลิกสัญญาผู้ใช้ที่ผู้ใช้ฯมีความเกี่ยวข้องหรือที่มีการใช้บริการของผู้ใช้ฯ เราอาจระงับการใช้งานของบริการใดๆ ก็ตามของ ToCoo! หรือยกเลิกสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

 • กลุ่มองค์กรอาชญากรรม สมาชิกของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกลุ่มบุคคลขององค์กรอาชญากรรม และบุคคลเสมือนใดๆ
 • คณะบุคคลผู้ขู่ รีดไถ ฉ้อโกงเงินโดยมิชอบ (โซไคยะ)
 • ผู้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม ฯลฯ
 • กลุ่มบุคคลอาชกรรมหน่วยงานลับพิเศษ กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ
 • คณะหรือบุคคลผู้แสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยใช้กำลัง ความรุนแรง หรือวิธีการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง
 • ผู้ที่หลังจากเลิกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรมแล้วยังไม่ถึง 5 ปี
 • สิ่งอื่นๆ ที่เทียบเท่ากัน
 • คณะหรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่อกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวมา

การล้มเลิกให้บริการและการหยุดให้บริการชั่วคราว

บริษัทฯอาจล้มเลิกหรือหยุดชะงักการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบแม้ว่าจะเกิดผลเสียหรือความเสียหายขึ้นเนื่องจากการล้มเลิกหรือหยุดชะงักนี้ (ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือความประมาทของทางบริษัท)

 1. กรณีมีการซ่อมบำรุงบริการของระบบซึ่งเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างกะทันหัน
 2. กรณีการทำงานของโทรคมนาคมล้มเลิกบริการทางโทรคมนาคม
 3. กรณีการให้บริการไม่สามารถดำเนินต่อไปโดยปกติได้อีกโดยเป็นเหตุจาก สงคราม, การก่อความไม่สงบ, เหตุวุ่นวายในบ้านเมือง, การพิพาทแรงงาน, แผ่นดินไหว, การระเบิดของภูเขาไฟ, อุทกภัย, คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ, อัคคีภัย, อัคคีภัยบนอุปกรณ์การสื่อสารคมนาคม, พลังงานล้มเหลวหรือไฟดับ, มลภาวะอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
 4. กรณียากที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักการให้บริการอันเป็นเหตุจากการทำงานภายใต้เทคโนโลยีทันสมัย

ข้อตกลงนี้จะถูกบังคับใช้และตามกฎหมายญี่ปุ่นว่าด้วยการสรุปตามข้อกฎหมาย, การบังคับใช้, การนำไปปฏิบัติ และการตีความ

บริษัทฯและผู้ใช้ฯยินยอมตกลงว่า ข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากบริการนี้ จะถูกแก้ไขโดยการหารือกันอย่างสุจริตใจ หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไข ศาลเมืองโตเกียว (Tokyo District Court) จะเป็นผู้มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียว

กลับสู่ด้านบน
เมนู