ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรในญี่ปุ่นทุกเครื่องหมาย!

เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

 • ห้ามรถผ่าน, ห้ามสัญจร

  ห้ามรถผ่าน, ห้ามสัญจร

 • ปิดการจราจร

  ปิดการจราจร

 • ห้ามยานพาหนะเข้า

  ห้ามยานพาหนะเข้า

 • ห้ามรถยนต์ (รถจักรยานยนต์ผ่านได้)

  ห้ามรถยนต์ (รถจักรยานยนต์ผ่านได้)

 • ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่

  ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่

 • ห้ามรถบรรทุกที่บรรทุกเกินลิมิตน้ำหนักที่ระบุข้างล่าง

  ห้ามรถบรรทุกที่บรรทุกเกินลิมิตน้ำหนักที่ระบุข้างล่าง

 • ห้ามรถขนาดใหญ่ทุกชนิด

  ห้ามรถขนาดใหญ่ทุกชนิด

 • ห้ามรถจักรยานยนต์

  ห้ามรถจักรยานยนต์

 • ห้ามรถจักรยาน

  ห้ามรถจักรยาน

 • ห้ามประเภทรถที่แสดงบนป้าย

  ห้ามประเภทรถที่แสดงบนป้าย

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • ห้ามยานพาหนะข้าม (ยกเว้นข้ามโดยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหรือออกจากถนน)

  ห้ามยานพาหนะข้าม (ยกเว้นข้ามโดยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหรือออกจากถนน)

 • ห้ามกลับรถ

  ห้ามกลับรถ

 • ห้ามแซงขวา

  ห้ามแซงขวา

 • ห้ามแซง

  ห้ามแซง

 • ห้ามหยุดรถ

  ห้ามหยุดรถ

 • ห้ามจอดรถ

  ห้ามจอดรถ

 • อนุญาตจอดรถโดยเว้นระยะห่าง 6 เมตรระหว่างยานพาหนะและขอบถนนเลนตรงข้าม (ขอบถนนเลนขวา)

  อนุญาตจอดรถโดยเว้นระยะห่าง 6 เมตรระหว่างยานพาหนะและขอบถนนเลนตรงข้าม (ขอบถนนเลนขวา)

 • เขตจอดรถ (จำกัดเวลา) ป้ายนี้ระบุถึงระยะเวลาสูงสุดที่ยานพาหนะคันเดียวกันสามารถจอดติดต่อกันได้ ตราบใดที่เป็นโซนที่ยานพาหนะนั้น สามารถจอดได้

  เขตจอดรถ (จำกัดเวลา) ป้ายนี้ระบุถึงระยะเวลาสูงสุดที่ยานพาหนะคันเดียวกันสามารถจอดติดต่อกันได้ ตราบใดที่เป็นโซนที่ยานพาหนะนั้น สามารถจอดได้

 • ห้ามรถที่บรรทุกสิ่งอันตราย เช่น ดินปืน วัตถุระเบิด วัตถุเป็นพิษ และยาที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

  ห้ามรถที่บรรทุกสิ่งอันตราย เช่น ดินปืน วัตถุระเบิด วัตถุเป็นพิษ และยาที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

 • จำกัดน้ำหนัก

  จำกัดน้ำหนัก

 • จำกัดความสูง

  จำกัดความสูง

 • จำกัดความกว้าง

  จำกัดความกว้าง

 • จำกัดความเร็วสูงสุด

  จำกัดความเร็วสูงสุด

 • จำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะที่กำหนดเฉพาะ

  จำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะที่กำหนดเฉพาะ

 • จำกัดความเร็วต่ำสุด

  จำกัดความเร็วต่ำสุด

 • เฉพาะรถยนต์เท่านั้น ป้ายนี้สำหรับใช้ทางด่วน

  เฉพาะรถยนต์เท่านั้น ป้ายนี้สำหรับใช้ทางด่วน

 • เฉพาะรถจักรยาน

  เฉพาะรถจักรยาน

 • เฉพาะรถจักรยานและคนเดิน

  เฉพาะรถจักรยานและคนเดิน

 • เฉพาะคนเดิน

  เฉพาะคนเดิน

 • เดินรถทางเดียว

  เดินรถทางเดียว

 • ยานพาหนะใช้ถนนร่วมกัน

  ยานพาหนะใช้ถนนร่วมกัน

 • เฉพาะรถประจำทาง ฯลฯ

  เฉพาะรถประจำทาง ฯลฯ

 • ช่องเดินรถพิเศษเฉพาะรถประจำทาง ฯลฯ

  ช่องเดินรถพิเศษเฉพาะรถประจำทาง ฯลฯ

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • เดินรถตามทิศทาง

  เดินรถตามทิศทาง

 • รถจักรยานต์ยนต์ขนาดเล็กเลี้ยวสองขั้น

  รถจักรยานต์ยนต์ขนาดเล็กเลี้ยวสองขั้น

 • รถจักรยานต์ยนต์ขนาดเล็กเลี้ยววงแคบ (วงในถนน)

  รถจักรยานต์ยนต์ขนาดเล็กเลี้ยววงแคบ (วงในถนน)

 • ให้สัญญาณแตร

  ให้สัญญาณแตร

 • เขตให้สัญญาณแตร ป้ายนี้แสดงว่ารถและรถรางต้องให้สัญญาณแตรในเขตนี้

  เขตให้สัญญาณแตร ป้ายนี้แสดงว่ารถและรถรางต้องให้สัญญาณแตรในเขตนี้

 • ชะลอความเร็ว

  ชะลอความเร็ว

 • ชะลอให้ทางข้างหน้าไปก่อน

  ชะลอให้ทางข้างหน้าไปก่อน

 • หยุด

  หยุด

 • หยุดให้ทางข้างหน้าไปก่อน

  หยุดให้ทางข้างหน้าไปก่อน

 • ห้ามคนเดิน

  ห้ามคนเดิน

 • ห้ามข้าม

  ห้ามข้าม

▲กลับสู่ด้านบน

เครื่องหมายจราจรประเภทคำสั่ง

 • รถจักรยานสัญจรเรียงกันได้ 2 คัน

  รถจักรยานสัญจรเรียงกันได้ 2 คัน

 • อนุญาตให้จอดได้

  อนุญาตให้จอดได้

 • ให้สิทธิ์รถคันอื่น

  ให้สิทธิ์รถคันอื่น

 • เส้นหยุด

  เส้นหยุด

 • อนุญาตให้ข้ามทางรางรถไฟได้

  อนุญาตให้ข้ามทางรางรถไฟได้

 • อนุญาตให้จอดได้

  อนุญาตให้จอดได้

 • เลนหลัก

  เลนหลัก

 • ทางข้ามหรือทางม้าลาย

  ทางข้ามหรือทางม้าลาย

 • ทางข้ามหรือทางม้าลาย

  ทางข้ามหรือทางม้าลาย

 • เขตปลอดภัย

  เขตปลอดภัย

 • ทางข้ามหรือทางม้าลาย

  ทางข้ามหรือทางม้าลาย

 • เขตทางข้ามหรือทางม้าลายและมีรถจักรยานข้าม

  เขตทางข้ามหรือทางม้าลายและมีรถจักรยานข้าม

 • ป้ายประกาศบังคับ ป้ายประกาศแสดงว่าข้างหน้ามีกฎจราจรพิเศษตามที่ระบุในป้าย

  ป้ายประกาศบังคับ ป้ายประกาศแสดงว่าข้างหน้ามีกฎจราจรพิเศษตามที่ระบุในป้าย

 • เริ่มการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดเริ่มต้นการบังคับใช้กฎจราจร

  เริ่มการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดเริ่มต้นการบังคับใช้กฎจราจร

 • ป้ายนี้แสดงเขตหรือพื้นที่ที่กำลังบังคับใช้กฎจราจร

  ป้ายนี้แสดงเขตหรือพื้นที่ที่กำลังบังคับใช้กฎจราจร

 • สิ้นสุดการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดสิ้นสุดการบังคับใช้กฎจราจร

  สิ้นสุดการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดสิ้นสุดการบังคับใช้กฎจราจร

 • สิ้นสุดการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดสิ้นสุดการบังคับใช้กฎจราจร

  สิ้นสุดการบังคับ ป้ายนี้แสดงจุดสิ้นสุดการบังคับใช้กฎจราจร

▲กลับสู่ด้านบน

เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน

 • ทางเอกตัดกัน

  ทางเอกตัดกัน

 • ทางโทแยกทางเอกทางขวา

  ทางโทแยกทางเอกทางขวา

 • ทางเอกตัดกันรูปตัว T

  ทางเอกตัดกันรูปตัว T

 • ทางเอกตัดกันรูปตัว Y

  ทางเอกตัดกันรูปตัว Y

 • วงเวียนข้างหน้า

  วงเวียนข้างหน้า

 • ทางโค้งขวา (หรือซ้าย)

  ทางโค้งขวา (หรือซ้าย)

 • ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา (หรือซ้าย)

  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา (หรือซ้าย)

 • ทางโค้งกลับเริ่มขวา (หรือซ้าย)

  ทางโค้งกลับเริ่มขวา (หรือซ้าย)

 • ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (หรือซ้าย)

  ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา (หรือซ้าย)

 • ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (หรือซ้าย)

  ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา (หรือซ้าย)

 • ทางข้ามรถไฟ

  ทางข้ามรถไฟ

 • ทางข้ามรถไฟ

  ทางข้ามรถไฟ

 • โรงเรียน ระวังเด็ก

  โรงเรียน ระวังเด็ก

 • สัญญาณจราจร

  สัญญาณจราจร

 • ทางลื่น

  ทางลื่น

 • ระวังหินร่วง

  ระวังหินร่วง

 • ผิวทางขรุขระ

  ผิวทางขรุขระ

 • ทางร่วมด้านซ้าย

  ทางร่วมด้านซ้าย

 • ทางแคบด้านซ้าย

  ทางแคบด้านซ้าย

 • ทางแคบลงทั้งสองด้าน

  ทางแคบลงทั้งสองด้าน

 • ทางเดินรถสองทาง

  ทางเดินรถสองทาง

 • ทางขึ้นลาดชัน

  ทางขึ้นลาดชัน

 • ทางลงลาดชัน

  ทางลงลาดชัน

 • คนทำงาน

  คนทำงาน

 • กระแสลม

  กระแสลม

 • ระวังสัตว์

  ระวังสัตว์

 • ระวังอันตราย

  ระวังอันตราย

▲กลับสู่ด้านบน

ป้ายต่างๆ

 • ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

  ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

 • ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

  ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

 • ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

  ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

 • ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

  ป้ายใกล้กับไฟจราจร บังคับการจราจรตามที่ระบุ

 • ป้ายแสดงเครื่องออกตั๋วจอดรถ

  ป้ายแสดงเครื่องออกตั๋วจอดรถ

 • ป้ายแสดงเขตจอดรถจำกัดเวลา

  ป้ายแสดงเขตจอดรถจำกัดเวลา

 • ป้ายแสดงเขตจอดรถจำกัดเวลา

  ป้ายแสดงเขตจอดรถจำกัดเวลา

กลับสู่ด้านบน
เมนู