ToCoo! Wide Support(T.W.S.)

ToCoo! Wide Support (T.W.S.) เป็นบริการออริจินอลพิเศษจาก ToCoo! ที่มีทั้งบริการ ToCoo! Additional Support (T.A.S.) และบริการชดเชยอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยว

โปรดทราบ

 • ToCoo! Additional Support (T.A.S.) เป็นบริการออริจินอลพิเศษสำหรับเฉพาะผู้ใช้บริการ ToCoo! เท่านั้น บริการนี้จะคุ้มครองค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) และค่าบริการยก/ลากรถ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อรถเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้รถเช่า
 • ToCoo! Wide Support (T.W.S.) เป็นบริการบังคับต้องมีสำหรับผู้ที่จองรถเช่าภายใต้แพลน Free Overnight Hotel Stay Plan
 • คุณไม่สามารถขอใช้บริการ ToCoo! Wide Support (T.W.S.) จากสาขารถเช่าได้
  กรุณาตรวจสอบราคาของแต่ละออฟชั่นจากแบบฟอร์มการจอง

ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้รถเช่า

T.A.S. table

T.A.S. ONLY:
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยที่คุณไม่ได้เลือกเพิ่มระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายในการจอง ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) ที่ต้องจ่ายจะเป็น 0 เยน นอกจากนี้ เรายังให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 เยน (ราคารวมภาษี) สำหรับค่าบริการยก/ลากรถเมื่อรถไม่สามารถขับขี่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ณ สาขารถเช่า
T.A.S. + ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย:
สำหรับผู้ที่เพิ่มระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ที่ทำการจองรถเช่าจากแพลนคุ้มครองเต็มที่ (Full Coverage Plan) ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบคือ 0 เยน นอกจากนี้ เรายังให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 เยน (ราคารวมภาษี) สำหรับค่าบริการยก/ลากรถเมื่อรถไม่สามารถขับขี่ได้อีกด้วย
 • T.A.S. คือ ตัวย่อที่ใช้แทน ToCoo! Additional Support
 • N.O.C. คือ ตัวย่อที่ใช้แทน Non-Operation Charge หรือค่าเสียหายทางธุรกิจ ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) คือ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ทางบริษัทรถเช่า เพื่อเป็น "ค่าชดเชยการหยุดใช้งานรถชั่วคราว" ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหยุดการใช้งานชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหรือทำความสะอาด กล่าวคึอ ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) คือค่าใช้จ่ายที่ชดเชยช่วงเวลาที่บริษัทรถเช่าไม่สามารถให้บริการรถได้
 • ค่าชดเชยความเสียหาย คือ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระในกรณีทำความเสียหายให้รถจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย คือ ระบบของบริษัทรถเช่า ที่จะทำให้คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายหรือเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือตัวรถเช่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาขึ้น
*เนื่องจากระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายของแต่ละบริษัทรถเช่าจะมีขอบเขตการให้บริการที่ต่างกันไป กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เช่าของแต่ละบริษัทให้ถี่ถ้วน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ

T.A.S. ONLY:
หากในบัญชีการจองของคุณมีเพียง T.A.S. แต่ไม่มีระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่า N.O.C. ที่สาขารถเช่า แต่จะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย *บริษัทรถเช่าหรือสาขารถเช่าบางแห่งอาจขอให้คุณจ่ายค่า N.O.C. ในกรณีเช่นนั้น หากคุณจ่ายค่า N.O.C. ให้กับทางสาขารถเช่าแล้ว ToCoo! จะชดใช้ค่า N.O.C. คืนให้กับคุณ
T.A.S. + ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย:
หากในบัญชีการจองของคุณมีทั้ง T.A.S. และระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายทั้งค่า N.O.C. หรือค่าชดเชยความเสียหายที่สาขารถเช่า *บริษัทรถเช่าหรือสาขารถเช่าบางแห่งอาจขอให้คุณจ่ายค่า N.O.C. ในกรณีเช่นนั้น หากคุณจ่ายค่า N.O.C. ให้กับทางสาขารถเช่าแล้ว ToCoo! จะชดใช้ค่า N.O.C. คืนให้กับคุณ

*หากคุณใช้บริการยก/ลากรถ กรุณาชำระค่าเคลื่อนย้ายรถให้กับทางบริษัทยก/ลากรถก่อน แล้วจึงติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินส่วนนั้นคืนจาก ToCoo!
กรุณาใช้บริการจากบริษัทยก/ลากรถที่ทางบริษัทรถเช่ากำหนด หากคุณไม่ทราบหมายเลขติดต่อบริษัทยก/ลากรถ กรุณาตรวจสอบกับสาขารถเช่าที่คุณรับรถ

การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่า N.O.C. และค่าบริการยก/ลากรถ

เรายินยอมรับความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่า N.O.C. และค่าบริการยก/ลากรถ ในกรณีที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว กรุณาติดต่อเราโดยแจ้งชื่อที่ใช้จอง หมายเลขการจอง พร้อมทั้งอธิบายเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามของเรา หลังจากเราตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เราจะส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดขั้นตอนในการชดเชยให้กับคุณ

 • ในการตอบกลับอีเมลจากทางเรา คุณจะต้องแนบใบเสร็จรับเงินที่ชำระค่า N.O.C. หรือค่าบริการยก/ลากรถมาด้วย ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้หลังจากชำระเงินที่สาขารถเช่าด้วย หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน เราไม่สามารถตอบรับคำขอได้
 • เราจะส่งเงินไปยังบัญชีที่กำหนด หลังจากตรวจสอบรายละเอียดกับบริษัทรถเช่าแล้ว
 • กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยภายใน 60 วันหลังจากวันคืนรถ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถยอมรับคำขอของคุณได้

เราขอปฏิเสธคำขอในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีสูบบุหรี่ในรถห้ามสูบบุหรี่
 • กรณีเติมน้ำมันรถผิดประเภท
 • กรณีทำความเสียหายหรือความสกปรกให้ตัวรถโดยเจตนา
 • กรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการขับขี่ในพื้นที่ที่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาว (ยางหิมะหรือโซ่หิมะ) โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาว
 • กรณีละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าของบริษัทรถเช่า

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยว

ในช่วงที่คุณเช่ารถ หากเกิดอุบัติเหตุฉับพลันไม่คาดคิด (รวมถึงขณะที่ไม่ได้ใช้รถแต่ยังอยู่ในช่วงเช่ารถ) ทาง ToCoo! สามารถจ่ายเงินชดเชยกรณีถึงแก่ความตาย, ค่าอยู่โรงพยาบาล, ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (เช่น ความพิการทางร่างกาย), ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ได้สูงสุด 15 ล้านเยน แยกจากค่าประกันของบริษัทรถเช่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจาก "Standard Form Travel Agent Contract-Subscription Type Package Tour Contract Section"

กลับสู่ด้านบน
เมนู