ToCoo! Wide Support(T.W.S.)

ToCoo! Wide Support (T.W.S.) เป็นบริการออริจินอลพิเศษจาก ToCoo! ที่มีทั้งบริการ ToCoo! Additional Support (T.A.S.) และบริการชดเชยอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยว

โปรดทราบ

 • ToCoo! Wide Support (T.W.S.) เป็นบริการบังคับต้องมีสำหรับผู้ที่จองรถเช่าภายใต้แพลน Free Overnight Hotel Stay Plan
 • คุณไม่สามารถขอใช้บริการ ToCoo! Wide Support (T.W.S.) จากสาขารถเช่าได้
  กรุณาตรวจสอบราคาของแต่ละออฟชั่นจากแบบฟอร์มการจอง

ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้รถเช่า

T.A.S.(Compensate for N.O.C.&Towing Fee)

T.A.S. ONLY:
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยที่คุณไม่ได้เลือกเพิ่มระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายในการจอง ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) ที่ต้องจ่ายจะเป็น 0 เยน นอกจากนี้ เรายังให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 เยน (ราคารวมภาษี) สำหรับค่าบริการยก/ลากรถเมื่อรถไม่สามารถขับขี่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ณ สาขารถเช่า
T.A.S. + ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย:
สำหรับผู้ที่เพิ่มระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ที่ทำการจองรถเช่าจากแพลนคุ้มครองเต็มที่ (Full Coverage Plan) ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบคือ 0 เยน นอกจากนี้ เรายังให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 เยน (ราคารวมภาษี) สำหรับค่าบริการยก/ลากรถเมื่อรถไม่สามารถขับขี่ได้อีกด้วย
 • T.A.S. คือ ตัวย่อที่ใช้แทน ToCoo! Additional Support
 • N.O.C. คือ ตัวย่อที่ใช้แทน Non-Operation Charge หรือค่าเสียหายทางธุรกิจ ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) คือ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ทางบริษัทรถเช่า เพื่อเป็น "ค่าชดเชยการหยุดใช้งานรถชั่วคราว" ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหยุดการใช้งานชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหรือทำความสะอาด กล่าวคึอ ค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) คือค่าใช้จ่ายที่ชดเชยช่วงเวลาที่บริษัทรถเช่าไม่สามารถให้บริการรถได้
 • ค่าชดเชยความเสียหาย คือ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระในกรณีทำความเสียหายให้รถจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย คือ ระบบของบริษัทรถเช่า ที่จะทำให้คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายหรือเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือตัวรถเช่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาขึ้น
*เนื่องจากระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายของแต่ละบริษัทรถเช่าจะมีขอบเขตการให้บริการที่ต่างกันไป กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เช่าของแต่ละบริษัทให้ถี่ถ้วน

การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่า N.O.C. และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถ

ค่าเสียหายที่เราสามารถชดเชยได้คือค่า N.O.C. และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถเท่านั้น

 • ในการขอเงินรับเงินชดเชยนั้น ลูกค้าจะต้องเซ็นชื่อลงในหนังสือรายงานอุบัติเหตุที่ออกโดยบริษัทรถเช่า
 • กรณีไม่มีการออกหนังสือรายงานอุบัติเหตุ (กรณีสาขารถเช่าไม่การรับรองว่าเป็นอุบัติเหตุ) เราไม่สามารถตอบรับคำขอเงินชดเชยได้
 • กรุณาส่งคำขอรับเงินชดเชยภายใน 60 วันหลังจากวันที่คืนรถเช่า

กรณีมีการชำระค่า N.O.C.

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ กรุณาเซ็นชื่อลงในหนังสือรายงานอุบัติเหตุที่ออกโดยบริษัทรถเช่า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่า N.O.C. ที่สาขา

หลังจากบริษัทรถเช่าส่งรายงานอุบัติเหตุที่มีลายเซ็นของลูกค้ามายัง ToCoo! แล้ว ทาง ToCoo! จะชำระค่า N.O.C. ให้กับบริษัทรถเช่า

กรณีลูกค้าได้ชำระค่า N.O.C. ที่สาขารถเช่าแล้ว ขั้นตอนการขอเงินชดเชยคืนจะเหมือนกับขั้นตอนการชดเชยค่าบริการเคลื่อนย้ายรถดังต่อไปนี้

กรณีมีการชำระค่าบริการเคลื่อนย้ายรถ

ลูกค้ามีสิทธิ์รับเงินชดเชยค่าบริการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดขึ้นพร้อมค่า N.O.C.

ลูกค้าอาจต้องชำระค่าบริการเคลื่อนย้ายรถก่อน เมื่อส่งรถคืนโปรดอย่าลืมเซ็นชื่อลงในหนังสือรายงานอุบัติเหตุที่ออกโดยสาขารถเช่า

หลังจากสิ้นสุดการเช่าแล้ว โปรดสอบถามขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการชดเชยผ่านทางอีเมล

หลังจากเราได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของลูกค้าและหนังสือรายงานอุบัติเหตุที่ออกโดยบริษัทรถเช่า และได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเคสเดียวกัน เราจะโอนเงินชดเชยค่าบริการเคลื่อนย้ายรถไปยังบัญชีที่ลูกค้ากำหนด

ในการส่งคำขอรับเงินชดเชย ลูกค้าจำเป็นต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าบริการเคลื่อนย้ายรถมาที่อีเมลด้วย ดังนั้นโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย

เราขอปฏิเสธคำขอในกรณีดังต่อไปนี้

 • ค่า N.O.C. และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้รับการรับรองโดยสาขารถเช่าและไม่ได้ออกหนังสือรายงานอุบัติเหตุ
 • ค่าบริการเคลื่อนย้ายรถที่ไม่ได้มีการชำระค่า N.O.C. พร้อมกัน กล่าวคือกรณีมีการเรียกเก็บเฉพาะค่าบริการเคลื่อนย้ายรถเท่านั้น
 • กรณีสูบบุหรี่ในรถห้ามสูบบุหรี่
 • กรณีเติมน้ำมันรถผิดประเภท
 • กรณีทำความเสียหายหรือความสกปรกให้ตัวรถโดยเจตนา
 • กรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการขับขี่ในพื้นที่ที่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาว (ยางหิมะหรือโซ่หิมะ) โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาว
 • กรณีละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าของบริษัทรถเช่า
 • กรณีล้อสูญหาย มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนล้อ
 • กรณีเปลี่ยน,ซ่อมแซม,ชาร์จแบตเตอรี่ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีรถล็อกกุญแจจากข้างในหรือกุญแจสูญหาย
 • กรณีมีบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่า NOC หรือค่าเคลื่อนย้ายรถที่ชำระให้ทางบริษัทรถเช่า

คำยินยอม

บริการคุ้มครองนี้เป็นไปตามสัญญาประกันภัยความรับผิดที่ลงนามโดย ToCoo! โปรดยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. หาก ToCoo! ได้รับการแจ้งหนี้ค่า N.O.C. จากบริษัทรถเช่า เราจะเรียกเก็บเงินประกันจากบริษัทประกันตามสัญญาประกันภัยความรับผิดที่ได้สัญญาไว้
 2. ลูกค้าจะต้องให้ความยินยอมว่าค่า N.O.C. และค่าบริการเคลื่อนย้ายรถที่ต้องชำระให้กับบริษัทรถเช่านั้น ToCoo! จะเป็นผู้ชำระแทนลูกค้า
 3. รายการที่ 1 และ 2 ที่ได้ระบุข้างต้นนั้น การลงนามลูกค้าในหนังสือรายงานอุบัติเหตุของบริษัทรถเช่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะถือเป็นการยืนยันเจตจำนงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยว

ในช่วงที่คุณเช่ารถ หากเกิดอุบัติเหตุฉับพลันไม่คาดคิด (รวมถึงขณะที่ไม่ได้ใช้รถแต่ยังอยู่ในช่วงเช่ารถ) ทาง ToCoo! สามารถจ่ายเงินชดเชยกรณีถึงแก่ความตาย, ค่าอยู่โรงพยาบาล, ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (เช่น ความพิการทางร่างกาย), ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ได้สูงสุด 15 ล้านเยน แยกจากค่าประกันของบริษัทรถเช่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจาก "Standard Form Travel Agent Contract-Subscription Type Package Tour Contract Section"

กลับสู่ด้านบน
เมนู